Mgr. Renata Horňáková

VZDĚLÁNÍ

Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika, magisterské studium
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institut mezioborových studií.
Aplikované právo, Psychologie, Sociální pedagogika.

Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika, bakalářské studium
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institut mezioborových studií.
Základy práva, Aplikovaná psychologie, Sociální pedagogika

PRAXE A ZKUŠENOSTI

6/2017 – 4/2021 ředitelka zařízení Alzheimercentrum Jihlava z.ú., kapacita 95 lůžek, 80 zaměstnanců. Provoz a řízení zařízení poskytující sociální služby – domov se zvláštním režimem.

3/2014 – 6/2017 zdravotně sociální pracovník na Oddělení geriatrické a následné péče a na Stanici paliativní péče Nemocnice Jihlava. Sociální poradenství, vedení sociální dokumentace, vedení dokumentace a administrativa spojená s provozem sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení.

1/2011 – 3/2014 zdravotní sestra Ambulance pro léčbu závislostí a patologického hráčství. Vedení dokumentace, objednávání pacientů, odběry biologického materiálu, testovaní na psychoaktivní látky, edukace a poradenství v sociální oblasti, odebírání anamnézy.

2/2008 – 12/2010 zdravotní sestra pro sociální práci na oddělení závislostí Psychiatrická nemocnice Jihlava. Práce s pacienty na oddělení pro léčbu závislostí, vedení komunitní skupiny v oblasti sociálních dovedností, edukace pacientů, spolupráce se soudy – opatrovnická problematika, vedení dokumentace.

10/2003 – 1/2008 zdravotní sestra Psychiatrická nemocnice Jihlava. Výkon práce sestry příjmového oddělení.

KURZY A LEKTORSKÁ ČINNOST

Výcvik komplexní krizové intervence, akreditovaný u MPSV, Moravští lektoři

Lektorský kurz ELNEC v rámci projektu Palitar Vysočina, MUDr. Ladislav Kabelka

Základní kurz Bazální stimulace, akreditovaný u MPSV i MZČR, Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha

Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb, akreditovaný u MPSV, Chaloupky o.p.s.

Práce s tělem v krizové intervenci, Moravští lektoři

Edukace a trénink konzultantů – odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky, akreditovaný u MPSV, Česká alzheimerovská společnost

Úvod do měření kognitivních funkcí pro pracovníky působící v sociálních službách, akreditovaný u MPSV, Česká alzheimerovská společnost

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé PhDr. Et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA.

Poradenství pro pozůstalé a truchlící, doprovázení, aplikace základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé, účinná komunikace s pozůstalými

Mentorská činnost se studenty chodícími na praxi v Nemocnici Jihlava i v Alzheimercentru Jihlava

Přednášková činnost v rámci školení zaměstnanců a studentů v sociální a zdravotní oblasti

Lektorská činnost – akreditované vzdělávání – lektor kurzu Pracovník v sociálních službách

Kurz kineziotapingu, měkké a tvrdé techniky

Oponování BP studentům VŠP Jihlava a absolventských prací studentů SVOŠS Jihlava

Aktivizační techniky ve Snoezelen prostřední